Comunitats energètiques a Barcelona: Radiografia d’una realitat emergent i reptes jurídics.

Por Ale

oct. 24, 2023 | CICrA

El passat mes de juny fèiem ressò del nostre projecte Enfortim la nostra línia d’assessorament jurídic per a la construcció de comunitats de vida en la transició ecosocial a la ciutat de Barcelona. El nostre objectiu era obtenir una radiografia del context, les necessitats, els riscos i les oportunitats jurídiques que existeixen per a la construcció del que nosaltres entenem com a comunitats de vida, enfocades principalment en comunitats energètiques.

Ara, des de CICrA Justícia Ambiental, en el marc d’aquest projecte, ens complau anunciar que el passat 23 d’octubre, en un acte a la Comunal de Sants, vam fer la presentació pública de la guia elaborada per nosaltres: “COMUNITATS ENERGÈTIQUES A BARCELONA: RADIOGRAFIA D’UNA REALITAT EMERGENT I REPTES JURÍDICS”. El document és fruit d’un llarg període de treball i dedicació, en el qual s’ha comptat amb la col·laboració i participació de l’ampli teixit associatiu en vers a la transició energètica i ecosocial present al districte de Sants-Montjuïc de la ciutat de Barcelona.

Perquè una guia?

La guia pretén mostrar una radiografia dels reptes, debats, propostes que existeixen i la situació en què es troben les comunitats energètiques (enteses en sentit ampli) de generació solar fotovoltaica a Barcelona, en particular al districte de Sants-Montjuïc. En segon lloc, es vol promoure el diàleg ja existent entre diferents comunitats energètiques ubicades en una ciutat compacta com ho és Barcelona, i amb un context jurídic sobre la temàtica que encara avui en dia és incomplet, dispers i complex; en tercer lloc, també esperem que aquest sigui fonamentalment un document útil al qual es pugui adreçar la ciutadania interessada en la matèria i l’administració pública local.

En relació amb aquest últim objectiu, el present document assenyala alguns dels dubtes, traves i reptes jurídics amb els quals se solen trobar les comunitats energètiques a la ciutat de Barcelona, intentant oferir algunes claus i orientacions que poden ser d’utilitat a l’hora d’abordar-los. Sabem que durant els darrers anys s’han publicat diverses guies i material de gran interès que aporten reflexions importants a la figura de comunitat energètica. Per això, en el nostre document identifiquem algunes de les eines i espais de suport que són útils per aquelles persones o col·lectius que volen constituir una comunitat energètica a Barcelona, o que simplement tenen interès en la matèria, sense deixar perdre material útil per a molts altres contextos.

Per tot l’anterior, la participació del teixit comunitari durant el temps d’elaboració de la guia ha estat cabdal. El contingut d’aquest document respon a un treball de recerca i que ha estat acompanyat per diverses reunions bilaterals, trobades i intercanvis als quals hem tingut l’oportunitat de participar al llarg de l’any 2022-2023 amb persones implicades en comunitats energètiques (d’ara endavant CE) a la ciutat.

Amb aquest document des de CICrA Justícia Ambiental volem aportar el nostre granet de sorra en suport a les experiències i propostes ciutadanes que existeixen al nostre entorn més proper, la ciutat de Barcelona, i que treballen per fer realitat projectes de comunitat, o més aviat de comunitats de vida, amb estructures, formes, i estratègies diverses, però amb una fita comuna: promoure un model energètic que posi en el centre la vida de les persones i els éssers que habitem el planeta i que qüestioni els interessos de les grans empreses energètiques de l’oligopoli, corporacions i fons d’inversió que es continuen lucrant a través de l’espoli a territoris i de l’explotació a les persones.

Breus pinzellades

La guia mostra el context actual de Barcelona, en tant que ciutat compacta rica en moviments socials, cooperatius, associatius i veïnals, com a escenari propici per a la promoció de noves formes de gestió de l’energia des d’una mirada comunitària i transformadora que poden ajudar a redirigir les funcions del parc d’edificació urbà, que és responsable a escala global del 36% del consum d’energia final. En aquest sentit, es fa un repàs de les diferents experiències de CE existents al Districte de Sants-Montjuïc, així com les seves característiques particulars.

El document explica el marc jurídic rellevant per al desenvolupament de CEs, tant europeu com nacional. En aquest apartat es tracten qüestions relatives a la normativa bàsica, com ara les diferents figures jurídiques que poden vehicular la constitució d’una CE; les semblances i diferències existents entre Comunitats d’Energia Renovable, Comunitats Ciutadanes d’Energia i autoconsums col·lectius; temes relatius a la governança interna de les CEs; dificultats tècniques i jurídiques que s’han trobat les iniciatives consultades a l’hora d’impulsar la seva CE; o, què s’entén per Comunitat Energètica Local des de l’aposta política per un model energètic de proximitat.

D’altra banda, en relació amb el besant més polític del que implica engegar una CE pensant en clau de comunitats de vida, la guia també aprofita aquest apartat per tractar els principis operatius de les CEs. Entenent les CE com a projectes de proximitat on s’espera que la ciutadania tingui un rol promotor clau, el seu desenvolupament en conjunt amb els valors cooperatius, de governança democràtica, solidaritat comunitària i sobirania energètica, entre d’altres, que van més enllà de generar i compartir energia, poden vertebrar la construcció d’eines eficaces per a posar en marxa una vertadera transició energètica justa i democràtica des de la comunitat, coherent amb les membres i sòcies que la conformen i amb el seu entorn local.

Finalment, la guia fa un repàs d’alguns dels aspectes identificats (dubtes, barreres i reptes diversos) durant la fase inicial de constitució i posada en marxa d’una comunitat energètica a Barcelona, que guarden relació amb el marc normatiu esmentat i que creiem que poden d’interès per aquelles persones estiguin implicades, que vulguin sumar-se a alguna CE ja creada o que vulgui començar-ne una de nou. Els elements sobre els quals s’elabora en aquest apartat van des de l’elecció del vehicle jurídic per constituir la CE, fins a qüestions relatives a la instal·lació de les plaques fotovoltaiques (sessions d’ús en teulades municipals i repartició de coeficients, altres qüestions), passant per les eines de gestió i participació que conformen la governança interna de les CEs.

Més enllà de la guia

En el document es posa sobre la taula algunes de les reflexions compartides identificades entre les diferents CEs amb les quals s’ha treballat durant el procés d’elaboració. Les experiències i inquietuds que s’hi recullen assenyalen la necessitat de finançament com un aspecte clau per a l’impuls de noves CEs. Alhora, també s’esmenten dificultats relatives a la governança interna, la gestió comunitària de l’energia, o les diferents formes de relació amb les administracions públiques i locals.

Referent a aquestes qüestions, sobretot pel que fa al finançament, des de CICrA Justícia Ambiental, a mesura s’avançava en la guia, hem pogut conèixer i recopilar un ventall d’eines, instruments, ajuts i subvencions existents a la ciutat de Barcelona que poden ser de gran utilitat a l’hora d’engegar projectes de CEs. A continuació, estan disponibles el document d’eines útils i la guia al complet:

Maria-Alejandra-Durán

María Alejandra Durán Castellanos

Licenciada en Derecho (Universitat de Barcelona), Máster en Derecho Administrativo y Derecho Penal del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y Máster en Derecho Ambiental (URV)

ale.duran@cicra.coop